Anh nông dân trồng nấm kiếm trăm triệu mỗi năm

Mô hình trồng nấm của anh Đào Văn Tiệp