Chính phủ trình giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với xăng